Sct. Lukas Kirke
Kirken tæt på alt Metroen, Frederiksberg Center og Universitetet

Nyheder

Alle Helgens dag

Søndag 6. november 2016, 14:00

ALLE HELGENS GUDSTJENESTE, hvor navne på det sidste års døde oplæses. Efter gudstjenesten er der kaffe i Falken, hvor kirkens præster er til stede.

Læs mere.


Duo Kapiara

Søndag 13. november 2016, 16:00

Duo Kapiara har spillet sammen siden 2007. Drivkraften i vores sammenspil er først og fremmest glæden ved musikken. Den giver os energi og fylder os på samme tid med ro og fordybelse.

Læs mere.


Sct. Lukas kirken er din kirke midt på Frederiksberg

 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

De tidligere annoncerede orienteringsmøder i Folkekirken på Frederiksberg d. 9. juni er aflyst pga. corona-situationen. Orienteringsmøderne afholdes i stedet tirsdag d. 18. august. Hold øje med din kirkes hjemmeside for at se nærmere om orienterings-mødet. Formålet med orienteringsmøderne er at sikre åbenhed om valgprocessen og skabe interesse for den lokale kirke og menighedsrådsvalget.

 

Hvad er et menighedsråd?

 
 

Hvad laver man i Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet?

Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer og af sognets præster, der automatisk indgår i rådet. 
Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.

Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken – meditation, koncerter, drop-in dåb og bryllup, legestue, flygtningecafé, voksenundervisning, sorggrupper, ungdomsgudstjenester eller noget helt andet, mulighederne er mange. Tilsammen bestemmer menighedsrådet, hvad deres kirke skal.

Et menighedsråd vælges som udgangspunkt for en fireårig periode og består af 6-15 medlemmer foruden sognets præster. Antallet varierer efter sognets størrelse.
Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde og berører alt fra lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde.
I tilfælde af at en ny præst skal ansættes, har et menighedsråd til opgave at udpege den præst, man ønsker at ansætte, hvorefter Kirkeministeriet fungerer som arbejdsgiver for præsten.

Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine potentialer ved at vide, hvilken funktion du bedst kan udfylde og dermed bidrage til at samspillet om helheden i arbejdet varetages på bedst mulige måde. Menighedsrådsarbejdet kan være en god læreplads i kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling med meget mere.

Hvem kan stille op

Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd. I dag kan folkekirken bruges på mange forskellige måder, og det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger for at stille op til menighedsrådsvalget. Når man bliver valgt, sidder man oftest i menighedsrådet i fire år ad gangen. Menighedsråd mødes typisk en gang hver anden uge på hverdagsaftener og drøfter aktuelle temaer og projekter i kirken. Menighedsrådsarbejdet er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning.

Menighedsrådsløftet

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver denne skriftligt menighedsrådsløftet:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Men hvem gør hvad i menighedsrådet? Og hvad kan du gøre?

Lysten til at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke, er drivkraften for mange menighedsrådsmedlemmer. Menighedsrådsarbejdet er frivilligt, og som menighedsrådsmedlem indgår du i et værdifuldt fællesskab og aktivt bestyrelsesarbejde, hvor du får et bredt netværk, som samtidig giver dig mulighed for at bringe dine kompetencer og interesser i spil i lokalsamfundet. 

Men hvilke opgaver udfører de forskellige roller i menighedsrådet? Og hvilken rolle ser du dig selv i, og hvor vil du kunne bidrage med dine kompetencer, erfaring og engagement? 

Formand og næstformand

 

Menighedsrådet vælger formand og næstformand for 1 år ad gangen. Formandens og næstformandens opgaver er beskrevet i loven om menighedsråd og består i at:

 • Forberede møderne, udarbejde dagsorden med det fornødne materiale og udsende mødeindkaldelse.
 • Lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og sørge for, at beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.
 • Sørge for, at beslutninger udføres.
 • Menighedsrådets beslutninger træffes i møder. Formand træffer imellem møderne på rådets vegne beslutninger, som ikke kan udsættes eller ikke giver anledning til tvivl. Formanden forelægger sin afgørelse for menighedsrådet til efterretning på næste møde.
 • Underskrive – sammen med en valgt person mere – dokumenter om køb, salg af fast ejendom samt vedr. lånoptagelse.
 • Repræsentere menighedsrådet i forhold til offentlige myndigheder.
 • Være menighedsrådets primære ”ambassadør”. Næstformanden træder til i de nævnte opgaver, hvis formanden har forfald.

  Kontaktpersonen

   

  Kontaktpersonens opgaver kan bl.a. bestå i at udarbejde ferieplaner, gennemføre MUS-samtaler, opslå ledige stillinger og ansætte vikarer, eller finde afløsere ifm. sygdom. Opgaverne kan variere og derfor er fleksibilitet en værdsat evne at besidde.  

  Lysten og engagementet til at ville menighedsrådsarbejdet er dog den vigtigste faktor – og mange af opgaverne kan man få hjælp til fra stiftet eller Landsforeningen af Menighedsråd.

  Menighedsrådet vælger en kontaktperson for 1 år ad gangen. Kontaktpersonens opgaver og beføjelser fastlægges af menighedsrådet i en vedtægt. Kontaktpersonens overordnede opgave er at:

  • Varetage den daglige arbejdsgiverfunktion overfor kirkens ansatte, præsterne undtaget.
  • Fungere som bindeled og koordinator imellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne – og skal med sit virke fremme samarbejdet mellem de 3 parter. Det betyder, at kontaktpersonen skal sørge for at holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold og viderebringe eventuelle ønsker om ændringer i løn- og ansættelsesvilkår
  • Formidle tjenstlige pålæg og forskrifter fra menighedsråd til medarbejdere samt henvendelser fra medarbejdere til menighedsråd.
  • Indkalde og lede de pligtige medarbejdermøder (mindst en gang årligt).
  • Opslå ledige stillinger efter menighedsrådets beslutning.
  • Ansættelsesbeviser er korrekte og ajourførte.
  • Antage vikarer efter retningslinjer besluttet af menighedsrådet.
  • Der sker planlægning af medarbejdernes ferier, fridage og friweekends.
  • Der føres fraværs- og sygedagslister.
  • Der gennemføres årlig MUS.
  • Der gennemføres årlig arbejdsmiljødrøftelse.
  • Der gennemføres APV, og at der er etableret en arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladser med 10 eller flere ansatte.

  Det er muligt få onlinehjælp eller hjælp fra stiftet og Landsforening af Menighedsråd til arbejdet som kontaktperson. Menighedsrådet kan ved konstitueringen beslutte, at jobbet deles mellem den valgte og en præst eller oprette et personaleudvalg, som støtter kontaktpersonen i arbejdet. Der kan også være ansatte, som varetager en del af opgaverne. Menighedsrådet kan også beslutte at gå sammen med andre sogne om at tilknytte en personalekonsulent til at hjælpe med arbejdsgiverrelaterede opgaver.

  Kasseren

   

  Den praktiske udførelse af opgaverne kan knyttes til en af kirkens kirkefunktionærstillinger eller delegeres til en ekstern regnskabsfører eller Landsforeningen af Menighedsråds økonomiafdeling.

  Menighedsrådet vælger en kasserer for 1 år ad gangen. Formanden kan ikke vælges. Den praktiske udførelse af opgaverne kan knyttes til en af kirkens kirkefunktionærstillinger eller delegeres til en ekstern regnskabsfører. Kassererens opgaver og beføjelser fastlægges af menighedsrådet i en vedtægt og kan bestå af følgende opgaver og beføjelser:

  • Fungerer kassereren ikke som regnskabsfører, fører kassereren på menighedsrådets vegne tilsyn med, at regnskabsføreren udfører sine opgaver i overensstemmelse med gældende regler og gældende vedtægt.
  • Føre tilsyn med, at alle tidsbestemte udbetalinger af lønninger, honorarer m.v. samt udbetalinger og afregninger vedr. skat, ATP, moms etc. finder sted efter gældende regler og i rette til.
  • Foretager kvartalsvis rapportering til menighedsrådet/præstegårdsudvalget, hvori regnskabet er sammenholdt med budgettet.
  • Deltager i udarbejdelsen af årsbudgettet.
  • Deltager i budgetsamråd efter menighedsrådets beslutning.
  • Forelægger årsregnskabet for menighedsrådet.
  • Påser, at regnskabet er aflagt korrekt, og at de tildelte ligningsmidler er forvaltet i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.
  • Kirkeværgen

    

   Menighedsrådet vælger en kirkeværge for 1 år ad gangen. Formanden kan ikke vælges. Kirkefunktionærer, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge. Kirkeværgens opgaver er ikke nærmere omtalt i menighedsrådsloven eller anden kirkelig lovgivning. Det betyder, at menighedsrådet selvstændigt skal tage stilling til kirkeværgens funktioner og beskrive dem i en vedtægt.

   Kirkeværgens opgaver og beføjelser består i at:

   • Føre tilsyn med kirken, og anden fast ejendom tilhørende kirken/menighedsrådet.
   • Gribe ind for at afbøde opståede eller truende skader på ejendommen – og efterfølgende orientere menighedsrådet om sine dispositioner.
   • Anmelde forsikringsskader til Folkekirkens Forsikringsenhed.
   • Ajourføre kirkens forsikringer.
   • Tage initiativ til udarbejdelse af plan for løbende vedligeholdelse og hensigtsmæssige ændringer/ombygninger. Ved større vedligeholdelsesprojekter er det ofte kirkeværgen, der er tovholder og står for kontakten til håndværkere.

    Udvalgsarbejde

     

    At være i menighedsrådet er en gratis adgang til et stort netværk og fællesskab – i sognehuset, til menighedsrådsmøderne, i udvalgsarbejdet, til gudstjenester og i mødet med personalet og indbyggere i sognet. 

    At indgå i forskellige udvalg er en stor del af menighedsrådsarbejdet og det spiller en stor rolle i oplevelsen og forståelsen af helheden og kompleksiteten i organisationen.

    Udvalgsarbejdet kan bestå i at deltage i liturgiarbejdet, hvor der arbejdes med ændringer i gudstjenesten, kommunikationsudvalget, der arbejder med hjemmeside, lokale medier, Facebook etc., børn- og ungeudvalget, der arrangerer sociale aktiviteter og eksempelvis ungdomsgudstjenester. Tiltag som alle er med til at understøtte kirkens forankring i lokalsamfundet.

 

 

Pilgrimstur på Frederiksberg - onsdage kl. 13

Vi vil gå ca. 2-3 km i roligt tempo i den nære omegn af Sct. Lukas Kirke. Undervejs kan vi tænke over teologiske emner fx. bekymrethed, og vi vil tale om det at være bekymret og ubekymret. Hvad gør det ved os som mennesker?

Man kan være med fra gang til gang, du skal blot tilmelde dig på 3535 1423. Teolog Lene Enggaard leder turen fra Sct Lukas kirke kl. 13 og byder på kaffe og sødt når I er tilbage

 

Menighedsrådet og personalet byder Helle Bundgaard Poulsen velkommen som præst i Sct. Lukas kirke. 

Afholdelse af kirkelige handlinger er betinget af, at en række sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Det bliver dog ikke med døren åben på vid gab. Vi ser frem til at samles til gudstjeneste og fællesskab.

Personer som har symptomer på Covid-19, har ikke mulighed for at komme i kirken.

Tilhører man risikogrupper, som er særligt sårbare over for smitte med coronavirus, opfordrer vi til, at man overvejer om man bør undlade at deltage i kirkelige arrangementer. Der er i øvrigt håndsprit flere steder i kirkens lokaler, så deltagere ved gudstjenester og kirkelige handlinger har mulighed for at overholde god håndhygiejne også i kirken. Kærlig hilsen Sct. Lukas kirke

Kirken kommer til dig digitalt

Vi inviterer dig ind på den digitale kirkebænk. I kan se samtaler, gudstjenester, hilsner fra kirkens konfirmander, bønner og salmesang.

 

Klik her for at komme til kirken online

 

Musikgudstjeneste - Cornelis Wreeswijk 

Medvirkende: Katherine Ines Pitarch Borregaard, sang. Magnus Larsson, klaver. Præst Bettina C Tranberg.

Musikgudstjenester afholdes d. 1. torsdag i måneden kl. 17 Musik fra forskellige stilarter går i dialog med både bibeltekster, moderne digte og prosa.

 

 

Se Martin Hall og sognepræst Bettina C Tranberg tale om livet og påske. Dette er den fjerde samtale
- Påskedag. Klik HER for at afspille

Samtale om Palmesøndag, Skærtorsdag og Langfredag kan ses HER

 

 

Folkekirkerne på Frederiksberg er gået sammen om at skabe videogudstjenester til søndagen. De kan ses ved at klikke på linket herunder. Gudstjenesterne kan også ses på TV2 Lorry kl. 10.30 og 13.00 - Provstiets præster vil på skift stå for gudstjenesterne, der er optaget i Solbjerg Kirke.

 

VIDEOGUDSTJENESTER - Folkekirken på Frederiksberg


Højmesse - hver søndag kl. 10.30

Eksistens, fordybelse og stilhed - fra salmesang & trosbekendelsen over prædiken til nadver og velsignelse.

Musikgudstjenester - første torsdag i måneden kl. 17

Musik fra forskellige stilarter går i dialog med både bibeltekster, moderne digte og prosa.

 

 

 

Kommende begivenheder

28
AUG

NATKIRKE - Jane Mark trio koncert

Dato: 
Fredag d. 28. august 2020, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg
gratis

18
OKT

Børneteater - Brødrene Løvehjerte

Dato: 
Søndag d. 18. oktober 2020, Kl. 14:00 til kl. 16:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C Tranberg
Fri entré

30
OKT

Natkirke - Stumfilms koncert "Byens lys" på stort lærred akkompagneret af organist og kantor Jakob Lorentzen.

Dato: 
Fredag d. 30. oktober 2020, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
gratis

05
NOV

Gregoriansk musikgudstjeneste v/Bettina C Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 5. november 2020, kl. 17:00
Bettina C Tranberg

19
NOV

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 19. november 2020, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

27
NOV

NATKIRKE - foredrag med Kathrine Lilleør

Dato: 
Fredag d. 27. november 2020, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

01
DEC

Børnehavejul v/Bettina C Tranberg

Dato: 
Tirsdag d. 1. december 2020, Kl. 09:30 til kl. 10:00

03
DEC

Julegudstjeneste for 0. klasser/skolen på Nyelandsvej

Dato: 
Torsdag d. 3. december 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00
Bettina C Tranberg

03
DEC

Christmas Carols - Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 3. december 2020, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C Tranberg

10
DEC

Mini-konfirmand afslutning v/Bettina C Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 10. december 2020, Kl. 17:00 til kl. 17:30
Bettina C Tranberg

15
DEC

Skolegudstjeneste - Skolen på Nyelandsvej

Dato: 
Tirsdag d. 15. december 2020, Kl. 08:15 til kl. 08:45
Bettina C Tranberg

15
DEC

Skolegudstjeneste - skolen på Nyelandsvej

Dato: 
Tirsdag d. 15. december 2020, Kl. 10:15 til kl. 10:45

15
DEC

Skolegudstjeneste skolen på Nyelandsvej

Dato: 
Tirsdag d. 15. december 2020, Kl. 12:15 til kl. 12:45

23
DEC

Familie julegudstjeneste v/Bettina C Tranberg

Dato: 
Onsdag d. 23. december 2020, Kl. 14:00 til kl. 15:00
Bettina C Tranberg

07
JAN

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 7. januar 2021, kl. 17:00

21
JAN

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 21. januar 2021, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

29
JAN

NATKIRKE - kunstevent

Dato: 
Fredag d. 29. januar 2021, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Sct. Lukas Kirke, Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg, Danmark
Bettina C. Tranberg
Fri entré

04
FEB

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 4. februar 2021, kl. 17:00

18
FEB

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 18. februar 2021, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

26
FEB

Natkirken på Frederiksberg. Gudstjeneste med performance, kunst, litteratur og musik i kirkerummet

Dato: 
Fredag d. 26. februar 2021, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

04
MAR

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 4. marts 2021, kl. 17:00

18
MAR

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 18. marts 2021, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

26
MAR

Natkirken på Frederiksberg. Gudstjeneste med performance, kunst, litteratur og musik i kirkerummet

Dato: 
Fredag d. 26. marts 2021, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

01
APR

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 1. april 2021, kl. 17:00

15
APR

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 15. april 2021, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

30
APR

Natkirken på Frederiksberg. Gudstjeneste med performance, kunst, litteratur og musik i kirkerummet

Dato: 
Fredag d. 30. april 2021, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

06
MAJ

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 6. maj 2021, kl. 17:00

20
MAJ

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 20. maj 2021, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

28
MAJ

Natkirken på Frederiksberg. Gudstjeneste med performance, kunst, litteratur og musik i kirkerummet

Dato: 
Fredag d. 28. maj 2021, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

03
JUN

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 3. juni 2021, kl. 17:00

17
JUN

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 17. juni 2021, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

25
JUN

Natkirken på Frederiksberg. Gudstjeneste med performance, kunst, litteratur og musik i kirkerummet

Dato: 
Fredag d. 25. juni 2021, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

01
JUL

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 1. juli 2021, kl. 17:00

15
JUL

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 15. juli 2021, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

05
AUG

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 5. august 2021, kl. 17:00

19
AUG

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 19. august 2021, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

02
SEP

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 2. september 2021, kl. 17:00

16
SEP

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 16. september 2021, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

07
OKT

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 7. oktober 2021, kl. 17:00

21
OKT

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 21. oktober 2021, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

04
NOV

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 4. november 2021, kl. 17:00

18
NOV

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 18. november 2021, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

02
DEC

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 2. december 2021, kl. 17:00

16
DEC

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 16. december 2021, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

06
JAN

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 6. januar 2022, kl. 17:00

20
JAN

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 20. januar 2022, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

03
FEB

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 3. februar 2022, kl. 17:00

17
FEB

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 17. februar 2022, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

03
MAR

Musikgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 3. marts 2022, kl. 17:00

17
MAR

Børnegudstjeneste v/ Bettina C. Tranberg

Dato: 
Torsdag d. 17. marts 2022, kl. 17:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

NATKIRKE

28
AUG

NATKIRKE - Jane Mark trio koncert

Dato: 
Fredag d. 28. august 2020, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg
gratis

30
OKT

Natkirke - Stumfilms koncert "Byens lys" på stort lærred akkompagneret af organist og kantor Jakob Lorentzen.

Dato: 
Fredag d. 30. oktober 2020, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
gratis

27
NOV

NATKIRKE - foredrag med Kathrine Lilleør

Dato: 
Fredag d. 27. november 2020, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

29
JAN

NATKIRKE - kunstevent

Dato: 
Fredag d. 29. januar 2021, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Sct. Lukas Kirke, Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg, Danmark
Bettina C. Tranberg
Fri entré

26
FEB

Natkirken på Frederiksberg. Gudstjeneste med performance, kunst, litteratur og musik i kirkerummet

Dato: 
Fredag d. 26. februar 2021, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

26
MAR

Natkirken på Frederiksberg. Gudstjeneste med performance, kunst, litteratur og musik i kirkerummet

Dato: 
Fredag d. 26. marts 2021, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

30
APR

Natkirken på Frederiksberg. Gudstjeneste med performance, kunst, litteratur og musik i kirkerummet

Dato: 
Fredag d. 30. april 2021, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

28
MAJ

Natkirken på Frederiksberg. Gudstjeneste med performance, kunst, litteratur og musik i kirkerummet

Dato: 
Fredag d. 28. maj 2021, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg

25
JUN

Natkirken på Frederiksberg. Gudstjeneste med performance, kunst, litteratur og musik i kirkerummet

Dato: 
Fredag d. 25. juni 2021, Kl. 19:00 til kl. 22:00
Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg C
Bettina C. Tranberg
Ophavsret: