Sct. Lukas Kirke
Kirken tæt på alt Metroen, Frederiksberg Center og Universitetet

Ledige stillinger

Stillingsoplysninger, resumé:

Overenskomstansættelse, Stillingsstørrelse: 30-37 timer. Timetallet aftales med ansøger og afhænger af ansøgers ønsker og kompetencer i forhold til primære arbejdsopgaver. Ansøgningsfrist: mandag d. 19. oktober 2020 kl. 23.59.

Stillingen som organist ved Sankt Lukas Kirke, Frederiksberg Provsti, Københavns Stift, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2021.

Organist ved Sankt Lukas Kirke

Musik spiller en betydningsfuld og central rolle i Sankt Lukas Kirke, både gennem vores højmesser, børnegudstjeneter, musikgudstjenester og Frederiksberg Provstis natkirke, men også gennem vores velbesøgte serie af kirkekoncerter, kirkens børnekor, babysalmesang og øvrige tiltag for børn i kirken. Menighedsrådet søger derfor en engageret og fagligt velfunderet organist, der ønsker at være musikalsk ambitiøs på kirkens vegne for derved at understøtte kirkens liv.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

  • Musikledsagelse ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger i sognet, herunder sognets tilknyttede plejehjem – til tider på kirkens flygel, hvor det er naturligt.
  • Videreudvikling af kirkens musikalske profil, herunder arrangering af kirkekoncerter.
  • Korledelse i tæt samarbejde med vores tre dygtige kirkesangere.
  • Deltagelse i øvrige kirkelige aktiviteter med musikalsk indhold, der henvender sig til menigheden, herunder vores kravleklub, natkirke, skole-kirkesamarbejde, og konfirmandcafé.

Menighedsrådet ønsker, at Sankt Lukas Kirke skal være en attraktiv, inspirerende og behagelig arbejdsplads for alle. Det forventes derfor, at du ønsker at indgå i et gensidigt respektfuldt og udviklende arbejdsfællesskab med det øvrige personale og menighedsrådets medlemmer. Vi tilbyder til gengæld en alsidig hverdag med engagerede kollegaer og højt til loftet, hvor du kan få stor indflydelse på dit eget arbejde og de ting, som vi i fællesskab sætter i værk.

I Sankt Lukas Kirke tager vi afsæt i kirkens klassiske liturgiske tradition, men vi holder os samtidigt åbne over for genre- og formmæssig fornyelse. Det vil derfor blive tillagt positiv vægt, hvis du besidder musikfaglige kompetencer inden for jazz- og rytmisk musik.

Stilling som organist ved Sankt Lukas Kirke, Sankt Lukas Sogn er på 30-37 timer pr. uge. Timetallet aftales med ansøger og afhænger af ansøgers ønsker og kompetencer i forhold til primære arbejdsopgaver.

Kirkens orgel: Starup & Søn fra 1971 med 16 stemmer, 2 manualer og pedal. Der er desuden et flygel i kirkerummet.

Sankt Lukas Sogn har 7.034 indbyggere pr. 1. januar 2020, og har 9 ansatte i sognet inkl. sognepræsten. Sognet er kendetegnet ved at være et meget tætbebygget storbysogn beliggende midt på Frederiksberg. Sognet kendes også på Frederiksberg som Svømmehalskvarteret.

Ansøgningen med relevante bilag sendes elektronisk til Sankt Lukas Sogns mailadresse 7102fortrolig@sogn.dk senest mandag d. 19. oktober 2020 kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes afholdt i uge 44, 2020.

Ansættelse sker pr. 1. januar 2021.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Lene Enggaard på telefonnummer 52 53 01 14 / 7102@sogn.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

 

Ansættelsesvilkår:

 

Ansættelse sker ved Sankt Lukas Sogns Menighedsråd beliggende på adressen Sankt Lukas Kirke, Christian Richardts Vej 1, 1951 Frederiksberg. Sognets kirkekontor er beliggende på adressen Falkoner Alle 36, 1. tv., 2000 Frederiksberg.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Endvidere gives OK tillæg på 929,91 kr. årligt (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 316.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst i nutidskroner pr. 1.10.2019 og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er tre måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.